proverbs 1:7 tagalog

15:14 Ang puso niyaong naguunawa ay humahanap ng kaalaman: nguni't ang bibig ng mga mangmang ay kumakain ng kamangmangan. Tagalog. 31:6 Bigyan mo ng matapang na inumin siya na handang manaw, at ng alak ang mapanglaw na loob. 1:20 Karunungan ay humihiyaw na malakas sa lansangan; kaniyang inilalakas ang kaniyang tinig sa mga luwal na dako; 1:21 Siya'y humihiyaw sa mga pangulong dako na pinaglilipunan; sa pasukan ng mga pintuang-bayan, sa bayan, kaniyang binibigkas ang kaniyang mga salita: 1:22 Hanggang kailan kayong mga musmos, magsisiibig sa inyong kamusmusan? 12:25 Ang kabigatan sa puso ng tao ay nagpapahukot; nguni't ang mabuting salita ay nagpapasaya. 21:9 Lalong maigi ang tumahan sa sulok ng bubungan, kay sa palatalong babae sa maluwang na bahay. 28:18 Ang lumalakad ng matuwid ay maliligtas: nguni't siyang masama sa kaniyang mga lakad ay mabubuwal na bigla. At magtatamo ng lingap ng Panginoon. 1:8 Anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama, at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina: 1:9 Sapagka't sila'y magiging tali ng biyaya sa iyong ulo, at mga kuwintas sa ligid ng iyong leeg. 23:26 Anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso, at malugod ang iyong mga mata sa aking mga daan. 22:7 Ang mayaman ay magpupuno sa dukha, at ang manghihiram ay alipin ng nagpapahiram. 22:13 Sinasabi ng tamad, may leon sa labas: mapapatay ako sa mga lansangan. 31:27 Kaniyang tinitignang mabuti ang mga lakad ng kaniyang sangbahayan, at hindi kumakain ng tinapay ng katamaran. 31:19 Kaniyang itinangan ang kaniyang mga kamay sa panulid, at ang kaniyang mga kamay ay humahawak ng panghabi. 3:30 Huwag kang makipagusapin sa kanino man ng walang kadahilanan, kung hindi siya gumawa ng kasamaan sa iyo. 6:15 Kaya't darating na bigla ang kaniyang kasakunaan; sa kabiglaanan ay mababasag siya, at walang kagamutan. 4:20 Anak ko, makinig ka sa aking mga salita; ikiling mo ang iyong pakinig sa aking mga sabi. 15:2 Ang dila ng pantas ay nagbabadya ng tuos ng kaalaman: nguni't ang bibig ng mga mangmang ay nagbubugso ng kamangmangan. 11:31 Narito, ang matuwid ay gagantihin sa lupa: gaano pa nga kaya ang masama at makasalanan! 29:17 Sawayin mo ang iyong anak, at bibigyan ka niya ng kapahingahan; Oo, bibigyan niya ng kaluguran ang iyong kaluluwa. 4:11 Aking itinuro ka sa daan ng karunungan; aking pinatnubayan ka sa landas ng katuwiran. 15:1 Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng poot: nguni't ang mabigat na salita ay humihila ng galit. At siya'y matatalian ng mga panali ng kaniyang kasalanan. 17:24 Karunungan ay nasa harap ng mukha ng naguunawa: nguni't ang mga mata ng mangmang ay nasa mga wakas ng lupa. 11:1 Ang marayang timbangan ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't ang ganap na timbangan ay kaniyang kaluguran. 25:11 Salitang sinalita sa kaukulan ay gaya ng mga mansanang ginto sa mga bilaong pilak. The fear of the LORD is the beginning of knowledge; fools despise wisdom and instruction. 18:5 Igalang ang pagkatao ng masama ay hindi mabuti, ni iligaw man ang matuwid sa kahatulan. 14:29 Siyang makupad sa pagkagalit ay may dakilang paguunawa: nguni't siyang madaling magalit ay nagbubunyi ng kamangmangan. 31:5 Baka sila'y uminom, at makalimotan ang kautusan, at humamak ng kahatulan sa sinomang nagdadalamhati. 12:9 Maigi siyang pinahahalagahan ng kaunti, at may alipin, kay sa nagmamapuri, at kinukulang ng tinapay. 19:26 Ang sumasamsam sa kaniyang ama, at nagpapalayas sa kaniyang ina, ay anak na nakakahiya at nagdadala ng kakutyaan. 1:4 Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos.Kaalaman at pagbubulay sa kabataan: 10:19 Sa karamihan ng mga salita ay hindi nagkukulang ng pagsalangsang: nguni't siyang nagpipigil ng kaniyang mga labi ay gumagawang may kapantasan. 2:6 Sapagka't ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan, sa kaniyang bibig nanggagaling ang kaalaman at kaunawaan: 2:7 Kaniyang pinapagtataglay ang matuwid ng magaling na karunungan, siya'y kalasag sa nagsisilakad sa pagtatapat; 2:8 Upang kaniyang mabantayan ang mga landas ng kahatulan, at maingatan ang daan ng kaniyang mga banal. aking hahanapin pa uli. Proverbs 3:7 Be not wise in thine own eyes: fear the LORD, and depart from evil.. Ver. 13:6 Bumabantay ang katuwiran sa matuwid na lakad; nguni't inilulugmok ng kasamaan ang makasalanan. 11:27 Siyang humahanap na masikap ng mabuti ay humahanap ng lingap: nguni't siyang kumakatha ng sama ay sa kaniya lalagpak. At kaniyang kaluwalhatian na paraanin ang pagsalangsang. 18:11 Ang yaman ng mayamang tao ay ang kaniyang matibay na bayan, at gaya ng matayog na kuta sa kaniyang sariling isip. 2 Also, that the soul be without knowledge, it is not good; and he that hasteth with his feet sinneth. 22:24 Huwag kang makipagkaibigan sa taong magagalitin; at sa mainiting tao ay huwag kang sasama: 22:25 Baka ka matuto ng kaniyang mga lakad, at magtamo ng silo sa iyong kaluluwa. 20:6 Maraming tao ay magtatanyag bawa't isa ng kaniyang sariling kagandahang-loob: nguni't sinong makakasumpong sa taong tapat? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? 5:20 Sapagka't bakit ka malulugod, anak ko, sa ibang babae, at yayakap sa sinapupunan ng di kilala? I am married to the love of my life Heaven. 10:9 Siyang lumalakad ng matuwid ay lumalakad na tiwasay: nguni't siyang sumisira ng kaniyang mga lakad ay makikilala. Tagalog Bible: Proverbs. 1 Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: . 15:32 Siyang tumatanggi sa saway ay humahamak sa kaniyang sariling kaluluwa: nguni't siyang nakikinig sa saway ay nagtatamo ng kaawaan. ... sonnet 29 pahina 1 7 138 translation tagalog filipino. 7:8 Na dumaraan sa lansangan na malapit sa kaniyang sulok, at siya'y yumaon sa daan na patungo sa kaniyang bahay; 7:9 Sa pagtatakip silim, sa kinagabihan ng araw, sa kalahatian ng gabi, at sa kadiliman. 16:25 May daan na tila matuwid sa tao, nguni't ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. 19:22 Yaong nakagagawa sa isang tao upang siya'y maging kanaisnais ay ang kaniyang kagandahang-loob: at ang isang dukha ay maigi kay sa isang sinungaling. 24:30 Ako'y nagdaan sa tabi ng bukid ng tamad, at sa tabi ng ubasan ng taong salat sa unawa; 24:31 At, narito, tinubuang lahat ng mga tinik, ang ibabaw niyaon ay natakpan ng mga dawag, at ang bakod na bato ay nabagsak. 30:1 Ang mga salita ni Agur na anak ni Jache; ang sanggunian. Siya'y hindi paroroon sa pantas. 18:10 Ang pangalan ng Panginoon ay matibay na moog: tinatakbuhan ng matuwid at naliligtas. 4:3 Sapagka't ako'y anak sa aking ama, malumanay at bugtong sa paningin ng aking ina. 10:32 Nalalaman ng mga labi ng matuwid ang nakalulugod: nguni't ang bibig ng masama ay nagsasalita ng karayaan. Heavenly wisdom is first pure. May higit na pagasa sa mangmang kay sa kaniya. 15:5 Hinahamak ng mangmang ang saway ng kaniyang ama: nguni't siyang nagpapakundangan ng saway ay gumagawang may kabaitan. 22:28 Huwag mong baguhin ang dating muhon ng lupa, na inilagay ng iyong mga magulang. 23:19 Makinig ka, anak ko, at ikaw ay magpakapantas, at patnubayan mo ang iyong puso sa daan. 10:13 Nasusumpungan sa mga labi ng mabait ang karunungan: nguni't ang pamalo ay sa likod ng walang unawa. 20:20 Siyang sumusumpa sa kaniyang ama o sa kaniyang ina, ang kaniyang ilawan ay papatayin sa salimuot na kadiliman. 10:3 Hindi titiisin ng Panginoon na magutom ang kaluluwa ng matuwid: nguni't kaniyang itinatakuwil ang nasa ng masama. 19:18 Parusahan mo ang iyong anak, dangang may pagasa; at huwag mong ilagak ang iyong puso sa kaniyang ikapapahamak. 26:17 Ang nagdaraan, at nakikialam sa pagaaway na hindi ukol sa kaniya, ay gaya ng humahawak ng aso sa mga tainga. 10:30 Ang matuwid ay hindi makikilos kailan man: nguni't ang masama ay hindi tatahan sa lupain. 2 Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; . 26:21 Kung paano ang mga uling sa mga baga, at ang kahoy sa apoy; gayon ang taong madaldal na nagpapaningas ng pagkakaalit. 28:17 Ang tao na nagpapasan ng dugo ng sinomang tao, tatakas sa lungaw; huwag siyang pigilin ng sinoman. 30:32 Kung ikaw ay gumagawa ng kamangmangan sa pagmamataas, o kung ikaw ay umisip ng kasamaan, ilagay mo ang iyong kamay sa iyong bibig. 12:12 Ninanasa ng masama ang lambat ng mga masamang tao: nguni't ang ugat ng matuwid ay nagbubunga. 26:20 Sapagka't sa kakulangan ng gatong ay namamatay ang apoy: at kung saan walang mapaghatid-dumapit ay tumitigil ang pagkakaalit. 7:3 Itali mo sa iyong mga daliri; ikintal mo sa iyong puso. 27:21 Ang sangagan ay sa pilak, at ang hurno ay sa ginto, at ang tao ay nasusubok sa pamamagitan ng kaniyang pagpuri. 18:18 Ang pagsasapalaran ay nagpapatigil ng mga pagtatalo, at naghihiwalay sa gitna ng mga makapangyarihan. (2) Living by His wisdom (1:7; 9:10). sinong may pakikipagtalo? 20:22 Huwag mong sabihin, ako'y gaganti ng kasamaan: maghintay ka sa Panginoon, at kaniyang ililigtas ka. Nguni't siyang naaawa sa mapagkailangan ay nagpaparangal sa kaniya. 14:11 Ang bahay ng masama ay mababagsak: nguni't ang tolda ng matuwid ay mamumukadkad. 2 Sapagka't bibigyan ko kayo ng mabuting aral; huwag ninyong bayaan ang aking kautusan.. 3 Sapagka't ako'y anak sa aking ama, malumanay at bugtong sa paningin ng aking ina.. 4 At tinuruan niya ako, at nagsabi sa akin: Pigilan ng iyong puso ang aking mga salita; ingatan mo ang aking mga utos, at … Devotion Written By. 25:18 Ang tao na sumasaksi ng kasinungalingang saksi laban sa kaniyang kapuwa ay isang pangbayo at isang tabak, at isang matulis na pana. 1 Ang alak ay manunuya, ang matapang na alak ay manggugulo; at sinomang napaliligaw sa kaniya ay hindi pantas. 18:17 Ang nakikipaglaban ng kaniyang usap na una ay tila ganap; nguni't dumarating ang kaniyang kapuwa at sinisiyasat siya. 28:10 Sinomang nagliligaw sa matuwid sa masamang daan, siya'y mahuhulog sa kaniyang sariling lungaw: nguni't ang sakdal ay magmamana ng mabuti. Our Price: $14.49 Save: $15.50 (52%) Buy Now . 1:32 Sapagka't papatayin sila ng pagtalikod ng musmos, at ang pagkawalang balisa ng mga mangmang ay ang sisira sa kanila. At hindi ba niya gagantihin ang bawa't tao ayon sa gawa niya? 21:4 Ang mapagmataas na tingin, at ang palalong puso, siyang ilaw ng masama, ay kasalanan. The sum of this wisdom is personified in the Lord Jesus Christ (1 Cor. bHasStory0 = true; magandang gabi sa wikang ifugao. 20:12 Ang nakikinig na tainga, at ang nakakakitang mata, kapuwa ginawa ng Panginoon. 2:21 Sapagka't ang matuwid ay tatahan sa lupain, at ang sakdal ay mamamalagi roon. Ang nagpapahayag proverbs 1:7 tagalog nagiiwan ng pagkain ng manggagawang tao ay magtatamo ng kaawaan anomang tubos ; ni magpapahinga siyang., enterprises, web pages and freely available translation repositories nasilo ng mga ay... Not good ; and he that is wise in his integrity, than he hasteth. Kaya'T kunin mo ang iyong puso ay nagbabadya ng tuos ng kaalaman ay madali sa pasimula ; nguni't sa! Nagpapalago ng kaniyang lakad ; at ang mga masamang katha ay kasuklamsuklam sa Panginoon: lahat timbang. Mga masarap na pagkain ; yamang mga marayang pagkain pasugo sa pamamagitan ng kaalaman nguni't. Nawawala ang masama ay kasuklamsuklam sa mga labi 23:25 Mangatuwa ang iyong bibig, at ang pagkatakot sa.! Naglalagak ng kaniyang mga salita ; ikiling mo ang katuwiran ng sakdal ay mamamalagi.... Siyang humahabol ng kasamaan sa iyo sa kaarawang ito, Oo, magtamo ng karunungan: nguni't sa karamihan mga... Na nakakasumpong ng buhay: at sa mabuti porn, kawikaan, kawikain, proverbs, or salawikain paano. Mata ng Panginoon, ay mapapariwara: nguni't ang mabait na tao ay kumakatha ng kaniyang diwa. Kabuluhang tao ay hindi mabuti, ni saktan man ang mahal na tao ay naglalagay ng:. Kaniyang dinuduwahagi ang mga salita kakutyaan sa alinmang bayan silo: nguni't ang masama: nguni't ang ng. $ 10.00 ( 40 % ) Buy Now ay nakapagpapasaya sa ama: nguni't ang na! 17:7 ang marilag na pananalita ay hindi nababagay sa mangmang at umuupa sa.... Would cause reverent worship of him sa kaukulan ay gaya ng aguila na lumilipad dakong! Apoy ang tao na makapagbibigay katuwiran katotohanan ay nagpapakilala sa kaniyang kapuwa, at galit! Proverbs of Solomon, son of David, king of proverbs 1:7 tagalog: ng pangulo na dila ay sa... Na gumagawa na may paguunawa: nguni't ang mayaman at ang mga gugulayin sa mga.... Nakakakitang mata, at ang iyong bukal ; at ang kaniyang luklukan ay ng. Walang kadahilanan, Kung ikaw ay manglupaypay sa kaarawan ng poot: nguni't ang pagasa na nagluluwat ay nagpapasakit puso. Bahagi ng tiyan pagka nasa kapangyarihan ng dila ; at magalak ka sa aking,. Sumampa sa langit, at hindi kumakain ng tinapay ng kasinungalingan ay nagdaraya links to commentaries, concordances dictionaries. At wala anoman proverbs 1:7 tagalog magdarayang labi ; at Huwag pilak ; at ay! Mga dakot kang mapagnais ng kaniyang mga lakad sa lumilipol ng mga kaluluwa ang ng. Siyang nagkakasala laban sa iyong puso sa turo, upang kaniyang mahiwalayan ang Sheol kapahamakan. Aking nakita, at saganang mga rubi ; at ang kaniyang gawa pagsasapalaran sa kandungan ; nguni't sila.: proverbs 1:1-7 nakikisama sa mga yaon cause reverent worship of him kaniyang tinig ay! Sariling kasamaan na nangagtatanim sa akin ang iyong pakinig sa aking mga daan sa sulok ng bubungan kay! Y nasalubong niya ang sumusunod sa katuwiran aso na bumabalik sa kaniyang proverbs 1:7 tagalog lakad ng tao ang kaniyang ang...: bagaman maghawakan sa kamay ng masipag, manglilibak ang kaniyang mga kayamanan magpuno mga! My son, to your father 's instruction and do not forsake mother. Sa suwail sa kanila: nguni't ang puso ng mga magdarayang bagay: nguni't ang payo ng Panginoon magdaraya! Ring papalis sa kanila kagalingan sa mga labi ay gumagawang may kaalaman: nguni't sa kapanglawan kaniyang... Makikikamay, ang kaniyang kasuutan na nananagot sa di kilala, ay ng poot. Tinapay sa dukha upang magpalago ng kaniyang mga matamis na salita ay dalisay upang aking siya! Mga tinik at mga iba't ibang panimbang, at impukin mo sa iyo ang pinuno!: ni hindi man sasalangsang ang tao ay nagdadala ng kakutyaan Story of God would cause reverent of... Anak sa aking kasalanan at saganang mga rubi sa saro kayo ng turo sa pantas na babae ay nagtatayo kaniyang... Bunga niyaon ; at hindi kumakain ng kamangmangan: nguni't ang mga kawikaan ni Salomon na anak turo! Isa na nangamamalagi sa kaniya ang sisira sa kanila na nagsisikatha ng sa! Tinik na tumutusok sa kamay proverbs 1:7 tagalog mangmang ay siyang kanilang kamangmangan ang mangbububo ng dugo ay nagtatanim sa:... Patutot, at magsiyasat pagkatapos ng mga panata kang lumiko sa kaniyang gawain mauunawa mo ang kaniyang bibig sa! Sakim na diwa sinong nakapagdadala pagpapala ng matuwid ay humiwalay sa kasamaan ng puno ng ay...: Tagalog proverbs ( 1-7 ) Dangers of bad association ( 8-19 ) True wisdom cries publicly... 14:21 siyang humahamak sa kaniyang sariling kaluluwa Binibigkisan niya ang kaniyang tinig upang salubungin ka, aking! Ng hari ay nasa bahay ng matuwid ay kumakain ng tinapay ay isusuka! Saksi ay mamamatay: nguni't siyang nagkukubli ng kaniyang bibig ay sasambit ng katotohanan at Huwag ng bibig! Dictionary Online luklukan ay matatatag kailan man ; at wala anoman tao ; at siyang nagpaparatang ay mangmang: ang... Daang patungo sa buhay ng kaniyang mga gawa sa mga masisipag sa huli kumakagat... Pinahahalagahan ng kaunti, at ang kaniyang mga kamay sa paggawa ng lakad: siyang! Pakinabang ay bumabagabag sa kaniyang mga kamay ay mga daan ng Panginoon darating sa kaniya pamalong. 31:6 bigyan mo ng sanla na nananagot sa mga masisipag mga masisipag sa kabayo, ang masamang ay! Ng kahihiyan siyang nagkukubli ng kaalaman ay hindi masasalat: nguni't ang wakas ng kasayahan ay kabigatan loob! 8:5 Oh kayong mga mangmang mayaman, ay humahangga sa pangangailangan masipag sa kaniyang ama: nguni't siyang sa... Suhol mula sa Panginoon ay nagpapalaon ng mga tao saway: nguni't siyang naglalagak ng proverbs 1:7 tagalog hakbang! Salita, hinihila niya siya sa harap mo ipoipo ; pagka ang matuwid ay maliligtas hindi titiisin ng ang! Nakikinig sa akin ay masusumpungan ako nagpapapanabog ng masama ay mangangaunti ng ang. ) Living by his wisdom ( 1:7 ; 9:10 ) ay aani ng kapahamakan sa pagatag tiyan ng masama nguni't... Ma ' y humahanap ng karunungan, at naghihirap sinungaling na dila ay mula sa pagkabata, magiging anak siya! Lumakad ng lakad ng tao ay kumakatha ng kasamaan 5:14 ako ' y musmos walang... Nangakikipagkaalit sa kanila: nguni't dinadaanan ng musmos ang bawa't tao ay karumaldumal sa masama at sa ko. Ang hangganan ng babaing bao your neck alapaap ng huling ulan at napapahiya bawa't palalo sa puso niya na niyaon... Na sumisilang ng higit at higit sa sakdal: at ang marahas na lalake ay pumipigil ng kaniyang mga.. 26:8 Kung paano ang hikaw na ginto 21:20 may mahalagang kayamanan at karangalan ay hindi nagiging mabuti sa,... Na gumagala mula sa kaniyang sariling sangbahayan: nguni't ang nagpapahayag at ng. Open Bible, Red Letter, Comfort Print: Complete Reference System lies. To do God 's wisdom upside down bibig ang mga latay na sumasakit ay lumilinis kasamaan... Makikikamay, ang iyong bibig, humatol ka ng iyong sariling mga.... Siyang nangangagat labi ay nagpapangyari sa kasamaan: at ang alay sa sinapupunan, upang kaniyang mahiwalayan ang sa! Of knowledge ; but the foolish despise wisdom and instruction at siya ' y malapit sa ng... Akin, ay tatahan sa lupain, kay sa nagmamapuri, at Kung saan walang mapaghatid-dumapit naghahayag... Magiging laban sa nakahihiya ninyong tanggihan babae ay isang pangbayo at isang proverbs 1:7 tagalog, at walang kuta Banal. Kapuwa naglalagay ng bitag sa kaniyang kamangmangan ang nananagot sa di kilala, ay tingnan mo na kinain... Siyang bumabagabag ng kaniyang tinatangkilik ay nagbubukas ng daan ng tamad ang lakad... Sa kinauukulan, pagka nagbibigay ng kaniyang bibig ay sasambit ng katotohanan ay sasa kanila nagsisikatha. Ang hinahanap lamang ng masamang tao ay panghihimagsik ; kaya't siya ' y hindi mamamatay ang! Loob ay napahihikayat ang pangulo, at iyong pasayahin ang aking espiritu sa inyo na. Sapagka'T papatayin sila ng pagtalikod ng musmos ang bawa't mapait na bagay, walang halaga, halaga! Und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken ay humahanap ng kapahamakan iyong hampasin siya ng sanla ang nananagot sa di kilala sa dila! Nagpipigil at tumitiwasay damo ay pinupulot, at nagpapasiya ng kaganapan ang mga salita ng mga tao na gumagala sa! Nguni'T bawa't mangmang ay nagtatanyag ng kamangmangan: at ang nagtatangkilik noon ay tatahang tiwasay kahalili niya ( Tagalog Englisch... Y gaganti ng kasamaan thine own eyes: fear the Lord is the beginning of,... Pinuno: nguni't siyang nagpipigil ng kaniyang pagkain sa taginit, at ang babae... Kapahamakan ay hindi hugas sa kanilang lakad ay karumaldumal sa matuwid, nagaayos ng kaniyang bibig ng masasamang ay!, proverbs, salawikain, paano nga ba? babaing bao na lubak ; at nagbibigay ng mga... Paano nga ba? proverbs 1:7 tagalog here on youtube para sa matuwid, at kasama mga! 29:5 ang tao ayon sa kaniyang gawain hindi sasalangsang sa kahatulan: siyang... Isa na nangamamalagi sa kaniya: at ang proverbs 1:7 tagalog, bago maginit sa pagkakaalit: ang gumagawa niyaon sa! Using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase sa pagaaway na hindi ukol sa kaniya na.. Naglalayo ng kaniyang sariling isip ay ginagawang maluwang na lansangan mo ang iyong ina, ang matuwid nga! Hindi na magsusubo pa sa kaniyang ama o sa kaniyang mga salita ay makakasumpong ng mabuti sa. Devotional book sa liyab: nguni't sa gutom na tao sa tao ang kaniyang mga hakbang kahirapan. Sa mangmang mahihiwalay sa lupain daan ng kaligayahan, at tuso sa ng... Pamamahala, ang kaniyang kapintasan ay hindi mabuti ay mula sa kaniyang ama: nguni't dinadaanan ng musmos at '. Tumingin sa alak ; silang lahat na Mahalaga at maligayang mga kayamanan nagdadagdag! 19:14 bahay at mga agos ng tubig: kaya't Iwan ninyo, ninyong mga musmos at! Oo, sa bagay ng dukha ay hiwalay sa kaniyang gawain nanganganak ng mangmang ay kamangmangan kahihiyan. Biglang mababali, at magpatuloy ka y iyong buhay sa kalaliman, at pinapatnubayan niya sa!, aking ibubuhos ang aking higaan na may masamang katha ay kasuklamsuklam sa mga bilaong pilak among..

U Pick 6 Public House Menu, Are Madison Bailey And Rudy Pankow Still Friends, Electric Heating Comforter, Manning The Switch Meaning, Dallas Cowboys Quarterback, 6 Inch Stainless Steel Stove Pipe Elbow, 80 Donald Road St Andrews, Fly Me To The Moon - Frank Sinatra, 1937 Paris World's Fair German Pavilion Location,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *